Osteolog Caroline Arcini analyserar benOsteolog Caroline Arcini analyserar benmaterial från Kalmarsundsparken.Foto: Henrik Pihl (CC BY)

Osteologi

Osteologi betyder läran om ben. Vid många utgrävningar är ben den största fyndkategorin, vare sig utgrävningen omfattar en gravplats eller en boplats. De frågor som ställs till benmaterialen beror naturligtvis på vilken typ av material som framkommit.

Vid undersökningar av skelettgravar dokumenteras människors ålder, kön och kroppslängd. Eventuella spår av sjukliga förändringar registreras, liksom skador och tändernas tillstånd. I bästa fall kan undersökningarna ge en bild av befolkningsutveckling och barnadödlighet. Den osteologiska undersökningen av människoskelett ger oss ofta möjlighet att komma människan och hennes livsvillkor nära.

Förhistoriska kremationer, brandgravar, ger inte möjligheter till en lika detaljerad bild av människors livslängd och levnadsförhållanden, men ger oss i gengäld en möjlighet att undersöka en del av människors föreställningsvärld genom de många djur som offrats på gravbålen. Djuren som gravgåvor illustrerar både människors förhållningssätt till djuren och deras trosföreställningar. Skillnaderna i offergåvornas karaktär och mängd kan ge oss inblick i sociala, och eventuellt även religiösa, uppdelningar i samhället.

Vid boplatsundersökningar ger det benmaterial som framkommer möjlighet att undersöka människors djurhållning och jakt, men ger även möjlighet att undersöka den vilda faunan. På det sättet kan människans livsvillkor och försörjning studeras. Den vilda faunan kan ge information om platsens biotop under den tid som människor bodde där.

Osteologin kombinerar naturvetenskap och humaniora. Naturvetenskapliga metoder används för att erhålla information om människans livsvillkor i hennes egen tid och kultur.

Osteologiska undersökningar utförs av våra osteologer på alla de benmaterial som framkommer vid våra utgrävningar. Dessutom åtar vi oss gärna analyser av benmaterial från andra grävande institutioner.

Kontakt

Caroline Arcini – Fil. Dr, humanosteologi
Ola Magnell – Fil. Dr, animalosteologi

Dela sidan på