2015

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Tanums kommun, Tanum socken, Oppen 3:4 med flera
Glenn Johansson

Hösten 2014 utfördes en arkeologisk utredning i Tanums socken i Bohuslän. Utredningen genomfördes inför en detaljplan i ett större område i Tanum. Området som planlagts för bebyggelse utreddes genom schaktgrävning med maskin. Vid utredningen påträffades tre fornlämningar vilka samtliga utgjordes av förhistoriska boplatser. På boplatserna påträffades härdar, gropar, stolphål och kokgropar. Enstaka flintavslag samt en keramikskärva. Boplatserna kan i nuläget endast ges en grov datering till bronsålder/järnålder.