2016

Rapport 2016:41. Arkeologisk förundersökning. Uppsala län, Uppland, Enköpings kommun, Frösthults socken, Frösthults-Skensta 1:10 och Frösthults-Mälby 2:3, objekt 9–12.

Katarina Appelgren och Louise Evanni

Med anledning av ombyggnad till mötesfri väg och tillkommande tillfartsvägar av RV 70, sträckan Enköping–Simtuna, har Arkeologerna utfört arkeologiska förundersökningar av sammanlagt fyra delområden, område 1, 2, 4 och 6. Områdesindelningen härrör från en tidigare genomförd utredning. Uppdragsgivare var Trafikverket. Område 4, i Frösthults socken, berörde fyra olika objekt; 9–12. Lämningar efter boplatser från äldre järnålder och vendeltid, fynd och kulturlager från vendel- och vikingatid samt skelett från 1200-talet och en i dagsläget odaterad stenkonstruktion har påträffats.