2022

Rapport 2022:71
Arkeologisk utredning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, fastighet Ljusekulla 1:12, Husensjö 9:25 och Långeberga 1:1, fornlämning L1989:8905
Bo Friman

Helsingborgs kommun planerar att detaljplanelägga inom fastigheterna Ljusekulla 1:12, Husensjö 9:25 och Långeberga 1:1, med syftet att möjliggöra för bebyggelse inom verksamhetsområde och drivmedelsstation, skapa en säker trafikanslutning till Fältarpsvägen samt säkra strategiska grönstråk. Arkeologerna, Statens historiska museer genomförde därför en arkeologisk utredning under månadsskiftet februari och mars 2022. Sammanlagt påträffades 24 anläggningar. Utifrån fornlämningsbilden i närområdet med det omfattande Gustavslundskomplexet och L1989:8905 väster om, daterades preliminärt boplatslämningarna till yngre bronsålder och äldre järnålder. En datering av ett stolphål visar också på närvaro från tidigneolitikum.