2018

Rapport 2018:95. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Trelleborgs socken, fastighet Östervång 1:78, 1:83 och 1:114, fornlämning Trelleborg 50
Nathalie Hyll

Trelleborgs kommun utreder möjligheterna att planlägga en utbyggnad av bostadsområdet Knäckekärr för 55 plus-boende vid Östervång, i
nordöstra utkanten av Trelleborg, Skåne. I närområdet finns flera kända fornlämningar. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne genomförde därför Arkeologerna en arkeologisk utredning, den varma försommaren år 2018.

Vid utredningen, genomförd med sökschaktning, påträffades totalt 19 arkeologiska objekt i form av gropar, lager, härdar och stolphål. En preliminär datering ger tidsperioden från yngre bronsålder–äldre järnålder, med ett inslag av yngre järnålder–högmedeltid. Lämningarna ligger endast 70 meter söder om fornlämning Trelleborg 20:1–2, läget för den medeltida byn Västra Köpinge. Tidigare arkeologiska undersökningar här, har påvisat lämningar från både medeltid, vendel- och vikingatid samt bronsålder–äldre järnålder. De nu undersökta lämningarna hör sannolikt samman med den medeltida byn.

Utredningens objekt koncentrerar sig till den större sammanhängande ytan i nordöstra delen av utredningsområdet. Ytan (ca 1,4 ha) föreslås gå vidare till förundersökning – för att klargöra lämningarnas karaktär, datering och komplexitet. Om lämningarna visar sig välbevarade,
bedöms dess vetenskapliga potential som stor.