2017

Rapport 2017:18. Skåne, Vellinge kommun, Östra Grevie socken, fastighet 9:30 och 12:14, fornlämning Östra Grevie 40 och 41.

Adam Bolander med bidrag av Torbjörn Brorsson, Annika Knarrström, Bo Knarrström, Per Lagerås, Ola Magnell, Kennet Stark och Bengt Söderberg.

Under våren och sommaren 2015 gjordes en större arkeologisk undersökning i den västra utkanten av Östra Grevie by, mellan samhället och järnvägen och på ömse sidor om Bolmersvägen, med anledning av att Vellinge kommun planerar att bygga ut.

Totalt hittades 19 stolpbyggda hus, varav fem från yngre bronsålder/äldre järnålder, sju från yngre järnålder och två från tidig medeltid. På de yngre gårdarna fanns även en enklare och mindre hustyp, så kallade grophus.

Fyndmaterialet dominerades av djurben, keramik, flinta och metallföremål. En mindre mängd bränd lera och föremål i bergart påträffades också. Fragment av lerblock var rikligt representerade. Bland keramikmaterialet utmärkte sig flera fragment av slavisk Feldberg-, samt ett av Fresendorftyp. De dateras i vårt område till 750–825 AD. Dessutom hittades guldföremål.