2016

Rapport 2016:7. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs kommun, Askims socken, Kobbegården 6:29 m.fl., Askim 299 och Askim 302
Författare: Johannes Nieminen

År 2015 förundersöktes Askim 299 och 302 i samband med detaljplanearbete inom ett område i Askim/Göteborg. Inom Askim 299 hittades flintartefakter som typologiskt och flintteknologiskt kan dateras till senneolitikum/äldre bronsålder. Utöver fynden iakttogs även en härd och sju gropar inom boplatsen. Ett kolprov från härden har 14C-daterats till övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Dateringen överensstämmer därmed med tidsbestämningen av fynden. Inom Askim 302 undersöktes två röjningsrösen. Röjningsrösena kan ha ett kronologiskt samband med en brons/järnålders boplats som ligger strax söder om dessa.