2018

En stenkammargrav, en sandarnaboplats och två aktivitetsytor med spridda dateringar. Rapport 2018:33. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Orust kommun, Långelanda socken, Svanesund 2:2, Svanesund 7:64, Långelanda 84:1, 86:1, 285, 294
Johannes Nieminen

Under senhösten 2017 förundersöktes fyra fornlämningar i Svanesund på Orust. Förundersökningarna gjordes med anledning av planerad bebyggelse i området. Fornlämningarna bestod av en stenkammargrav från yngre stenålder, en sandarnaboplats från jägarstenålder och två
små aktivitetsytor med spridda förhistoriska dateringar.