2023

Rapport 2023:2
Arkeologisk utredning steg 2, 2022
Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Borgeby socken, fastighet Borgeby 15:21, 15:23 m.fl ., fornlämning L2022:7495–7498
Nathalie Hyll

Under oktober månad år 2022 utförde Arkeologerna vid Statens historiska museer en arkeologisk utredning med sökschaktsgrävning inom fastigheten Borgeby 15:21 m.fl., i Borgeby, nordost om Bjärred, Skåne. Orsaken var att Lomma kommun detaljplanelägger området för bostäder.

Vid utredningen påträffades ett hundratal lämningar. Flertalet utgjordes av kluster med stolphål vilket tyder på att det rör sig om förhistoriska huslämningar. Fyndmaterialet var sparsamt och av allmän förhistorisk karaktär. Vid metalldetektering framkom även ett medeltida mynt, en kopparsterling myntad under Erik av Pommern på 1420-talet. Lämningarna, som preliminärt dateras till bronsålder och äldre järnålder, påträffades inom fyra separata ytor som registrerats i Fornreg som tre boplatsområden; L2022:7495, L2022:7496, L2022:7497 och en boplatsgrop; L2022:7498. I händelse av exploatering föreslås dessa bli föremål för arkeologisk förundersökning.