2020

Rapport 2020:121. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Eslövs kommun, Örtofta socken, fastighet Örtofta 21:1, fornlämning L2020:5730, L2020:5731 och L2020:5732
Tyra Ericson

Inför anläggandet av en damm invid Kävlingeån, i närheten av Örtofta i Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer utfört en arkeologisk utredning. Totalt berördes fem delområden (A–E) om sammanlagt 10,3 hektar. Syftet var att ta reda på om fornlämningar berördes av det planerade arbetsföretaget.

Utredningen inleddes med en översiktlig byråinventering och besiktning. Vid byråinventeringen framkom att en gård eller byggnad vid namn Pråmhuset, med äldsta belägg från år 1662, legat i anslutning till delområde A. Därefter genomfördes metalldetektering och sökschaktsgrävning. I schakten påträffades tio anläggningar i form av två gropar, tre härdar, tre stenläggningar och två syllstensrader/murar. Fynd i form av slagen flinta, bland annat en del av en skrapa, tillvaratogs.

Ett boplatsområde (L2020:5732) inom delområde E föreslås för bevarande eller arkeologisk förundersökning, liksom lämningarna av Pråmhuset (L2020:5730).