2016

Rapport 2016:24. Arkeologisk utredning steg 2, 2015. Skåne, Ystad kommun, Bromma och Sövestad socknar, väster om väg 13

Nathalie Hyll

Trafikverket avser att anlägga en gång- och cykelväg längs med väg 13 på sträckan Hedeskoga–Sövestad, norr om Ystad i sydöstra Skåne. Därför har en arkeologisk utredning steg 2 utförts. Inom fem tidigare utpekade områden drogs sökschakt med grävmaskin. Inom två av områdena påträffades under mark bevarade fornlämningar i form av stolphål, gropar, härdar och kulturlager. Längst i söder påträffades dessutom en del av en äldre färdväg. Ett av områdena med lämningar av boplatskaraktär (norra delen av område 2) föreslås bli föremål för fortsatta undersökningar i form av en förundersökning. De solitära anläggningarna inom övriga områden bedöms vara för fragmenterade och inte av den omfattningen att något vetenskapligt värde kvarstår inom GC-vägens planerade sträckning. Datering av lämningarna kan inte bestämmas närmare än till förhistorisk tid. Påträffad keramik härrör förmodligen från perioden yngre bronsålder–äldre järnålder.