2016

Rapport 2016:86. Arkeologisk undersökning. Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Stavby socken, Stavby 2:1, Stavby 214.

Magnus Lindberg och Anton Seiler med bidrag av Jonas Bergman, Ola Magnell och Ulf Strucke

Under sommaren 2014 genomfördes en arkeologisk undersökning av delar av en större järnåldersboplats, Stavby 214, i de centrala delarna av Stavby socken i Uppland. Bakgrunden till undersökningen var en ombyggnation av väg 288. Uppdragsgivaren var Trafikverket.

Inom undersökningsytan påträffades två gårdslägen, med välbevarade lämningar efter främst stolphus och aktivitetsytor för bl.a. matlagning och avfallshantering. Det osteologiska och makroskopiska materialet var tämligen magert, liksom det övriga fyndmaterialet. De nu undersökta delarna av boplatsen har varit bebodda i princip kontinuerligt, från början av romersk järnålder till slutet av vikingatid. Boplatslämningarna representerar således närvaron av en bofast befolkning under en period på cirka 1 000 år.

Undersökningen låter ana att boplatsen, åtminstone inom de berörda delarna, utgjort en ordinär och nästan torftig miljö under hela järnåldern. Befolkningen som kan utläsas i det arkeologiska materialet verkar således ha tillhört en arbetande klass, måhända välmående men utan tillgång till något urskiljbart överflöd. Boplatsen kan under äldre järnålder ha ingått i ett nätverk av utspridda agrara enheter som samverkade på jämbördig basis, och som tillsammans bildade någon form av bygemenskap. En annan möjlighet är att den ingick i ett betydligt mer samhällshierarkiskt uppbyggt system, och att den var en underlydande enhet till en ledargård i närområdet. Under yngre järnålder kan boplatsen ha utgjort en beståndsdel i en flerkärnig stormannadomän, en större organisatorisk och funktionell enhet med förmodad stor och socialt skiktad befolkning. Stavby har förmodligen haft en intrikat utveckling under järnålder, och det sociala landskapet kan ha varit föränderligt över tid. Invånarna vid Stavby 214 kan med andra ord ha ingått i ett lokalt samhälle med helt skilda ansikten och befolkningskonstellationer under olika perioder.