2015

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning. Skåne län, Skåne, Staffanstorp kommun, Knästorp socken, Knästorp 6:1
Håkan Aspeborg med bidrag av Per Lagerås och Ola Magnell

Svenska foder AB tänker utvidga sin verksamhet vid Knästorps kvarn, som ligger mellan Lund och Staffanstorp. Därför förundersöktes en mindre yta med under markytan dolda fornlämningar. På platsen fanns dels spridda boplatslämningar, dels ett kluster med gropar, stolphål,
kokgropar, härdar och ett gropsystem. Lämningarna daterades till bronsålderns mitt. Fynden bestod huvudsakligen av rabbad keramik och obrända djurben av nöt, svin och får/get. Sädeskorn av bland annat naket korn, skalkorn, havre och emmer påträffades också.