2016

Rapport 2016:14. Arkeologisk förundersökning. Stockholms län; Uppland; Vallentuna kommun; Vallentuna socken,
Molnby 1:1, 1:5 och 3:1; Vallentuna 320:1–3, 321:1, 322:1–2, 326:1–3, 327:1–3, 339:7–8, 341:1, 563:1, 608 m.fl.

Katarina Appelgren, Lena Beronius Jörpeland, Jonas Bergman, Anders Biwall, Mathias Bäck, Mia Englund, Alf Ericsson,
Christina Helander, John Hamilton, Jens Heimdahl, Ann-Mari Hållans Stenholm, Karin Lindeblad, Magnus Lindberg, Maria Lingström, Ioannes Miaris Sundberg, Anton Seiler och Ulf Strucke

Med anledning av att Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting ska bygga en ny tågdepå för Roslagsbanan strax norr om Molnby, Vallentuna kommun i Uppland har Arkeologerna utfört en arkeologisk förundersökning i Molnby. Vid förundersökningen framkom lämningar från yngre bronsålder till 1900-tal. Landskapsutnyttjandet har varit intensivt och medvetet med många rituella inslag.

För ett tids- och kostnadseffektivt genomförande delades förundersökningsområdet in i tio delområden. Delområdena representerar också delprojekt där tolkning och kvalitetssäkring gjorts av personal med arkeologisk specialkompetens med inriktning mot förekommande fornlämningskategorier: gravar, boplatser, agrara lämningar och husgrunder, historisk tid. All impedimentsmark inom förundersökningsområdet omfattas av fornlämningar, medan det i den lägre liggande åkermarken som brukats i modern tid i stort sett saknas lämningar av antikvariskt intresse.