2023

Rapport 2023:128
Arkeologisk utredning, steg 1
Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Danmarks socken, fastighet Sävja 1:55 m.fl. Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland
och Niclas Björk

Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen planerar utbyggnad av bostäder med mera inom fastigheten Sävja 1:55 m.fl., i Danmarks socken. Inför kommande arbeten utförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning, steg 1, inom fyra områden vid Bergsbrunna och norra delen av skogsområdet Lunsen. De objekt som dokumenterats har en vid kronologisk spännvidd och omfattar allt ifrån boplatslägen från stenålder till stenbrott/täkter från historisk tid. Utredningen har identifierat såväl nya fornlämningar som övriga kulturhistoriska lämningar. Inom utredningsområdet finns även objekt som fodrar vidare utredning för att kunna ges en antikvarisk bedömning.