2024

Arkeologisk utredning
Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Ölmevalla socken, fastighet Stockalid 1:9, fornlämning L2023:5946, L2023:5947, L2023:5948 och L2023:5949 m.fl .
Anders Kjellin och Petra Nordin med bidrag av Christina Rosén

Hösten år 2023 genomfördes en arkeologisk utredning inom en del av fastighet Stockalid 1:9, i Ölmevalla socken, Kungsbacka kommun. Utredningen föranleddes av planerad detaljplaneläggning inför bostadsbebyggelse. Vid utredningen upptäcktes sex ny fornlämningar i form av tre boplatser, en stensättning, ett grav- och boplatsområde, samt en husgrund av typen syllstenshus.