2017

Rapport 2017:11. Skåne, Lunds kommun, Odarslöv socken, fornlämning Odarslöv 46, 49, 51 och 52. Författare: Kristian Brink & Stefan Larsson (red)

Hösten 2013 undersöktes omfattande lämningar från tidigneolitikum och yngre bronsålder-järnålder i Lunds nordöstra utkant. Undersökningen genomfördes som ett led inför byggandet av ESS (European Spallation Source). Utgrävning och rapportering har gjorts inom ramen för ett sam­arbetsprojekt mellan Arkeologerna, Statens historiska museer (huvudman), Sydsvensk Arkeologi AB, Museiarkeologi Sydost vid Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland.

Under stenåldern (tidigneolitikum) låg det en omfattande boplats i området. Läm­ningar efter två hus och fjorton hyddor undersöktes. Gropar, ugnar och kul­turlager innehöll ett rikligt fyndmaterial. Inte minst är det arkeobotaniska materialet framträdande. Utöver bebyggelselämningar undersöktes spåren efter en gravmiljö som bestått av fem fasader, tre långdösar och ett par flat­marksgravar. Under yngre bronsålder-järnålder låg det gårdar på platsen. Husen återfanns inom två gårdslägen med olika varaktighet och karaktär. Inom ett av gårdslägena fanns hus som kan karakteriseras som hallbyggna­der. Ett gravfält med sammanlagt 12 gravar från övergången yngre romersk järnålder-folkvandringstid kunde knytas till ett av gårdslägena.

I rapporten presenteras resultaten från undersökningen. Rapporten be­står av tre volymer. Volym 1 innehåller en beskrivning av projektbakgrunden och genomförandet. Här finns också en övergripande kulturhistorisk tolk­ning av de undersökta lämningarna, där de sätts in i sitt lokala och regionala sammanhang. Volymen avslutas med en utvärdering av undersökningen. Volym 2 innehåller beskrivningar och tolkningar av de enskilda lämningarna. Volym 3 innehåller sammanhållna redovisningar av genomförda analyser.