2015

Rapport 2015:64. Arkeologisk förundersökning 2015. Skåne, Helsingborgs stad och kommun, Pålsjö 1:1.
Nathalie Hyll

Helsingborgs kommun avser att expandera sin norra stadsdel med fler bostäder, nära Maria Park. Därför förundersöktes en mindre yta med under mark dolda fornlämningar. På platsen fanns förutom spridda boplatslämningar en anhopning med främst gropar och härdar. Lämningarna daterades till bronsålderns mitt och äldsta järnåldern. Fynden bestod huvudsakligen av sparsamt med keramik.