2017

Rapport 2017:51. Arkeologisk utredning, etapp 2, Örebro län, Västmanland, Lindesbergs kommun, Näsby socken, Heden 1:11. Författare: Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg.

Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län har en arkeologisk utredning, etapp 2, utförts inom fastigheten Heden 1:11 i Lindesbergs kommun. Fältundersökningen pågick under maj–juli 2016 och kunde påvisa två mesolitiska boplatser och 32 kolningsanläggningar (kolbottnar och kolningsgropar), 22 husgrunder (kolarkojor), två kemiska industrier (tjärdalar) och ett område med skogsbrukslämningar där fornlämningsstatus rekommenderas. I övrigt klassades två kolningsanläggningar (kolbottnar) och en husgrund (kolarkoja) som övrig kulturhistorisk lämning. Vid undersökningarna användes metalldetektering vilket gav goda resultat i förhållande till insatsen. Detekteringen uppdagade daterande metallföremål och kunde genom fynden påvisa kolarkojor, aktivitetsytor och körvägar.