2017

Förhistoriska boplatslämningar och äldre färdväg.
Rapport 2017:127. Arkeologisk förundersökning 2016. Skåne, Lunds och Staffanstorps kommuner, Knästorp och Uppåkra socknar, fastighet Lilla Råby 32:33, Höjebromölla 1:1, Uppåkra 10:1 och 10:9.
Anne Carlie med bidrag av Håkan Aspeborg, Alf Ericsson, Lena Grandin, Per Lagerås, Ola Magnell och Ulf Strucke

Trafikverket planerar en ombyggnad av trafikplats Lunds Södra och att bygga additionskörfält längs med väg E22. Arkeologerna genomförde hösten 2016 en arkeologisk förundersökning inom fyra delområden, belägna i det nära grannskapet till den unika centralplatsen från järnålder vid Uppåkra och den tidigmedeltida staden Lund.

Resultaten visade på välbevarade lämningar efter en äldre färdväg (delområde 1), belägen på mark som i det historiska kartmaterialet kallas Kungsbetet. Färdvägen bedöms utifrån föremålsdateringar och kartstudier ha ett stort tidsdjup, som möjligen sträcker från 1200-talet och fram till 1700-talets början.

Undersökningen visade inom övriga delområden (2:1, 2:2 och 3) på spridda från yngre stenålder, bronsålder och äldre järnålder (cirka 3700–Kr. f.). Bland annat påträffades en stolpbod/litet långhus samt lertäkts- gropar med slakt- och matavfall från äldre järnålder.

Fortsatta antikvariska åtgärder, i form av en arkeologisk undersökning, föreslås för färdvägen inom delområde 1.