2017

Rapport 2017:77. Arkeologisk utredning steg 2, 2016, Skåne, Kristianstads och Östra Göinge kommuner, Färlöv, Kviinge, Knislinge och Östra Broby socknar, ny sträckning av väg 19, fornlämning Kviinge 49, 50, 57, 59, Knislinge 98, Östra Broby 132:1. Tyra Ericson

Trafikverket planerar att bygga ut väg 19 mellan Bjärlöv och Broby i nordöstra Skåne, en ca 16 kilometer lång sträcka. Efter arkeologisk utredning steg 1, och minskning av utredningszonen, fanns 15 identifierade områden för arkeologisk utredning steg 2. Dessa områden blev föremål för arkeologisk utredning steg 2 hösten 2016. Vid utredningen steg 2 påträffades 17 anläggningar i form av gropar, härdar, lager och stolphål, fördelade på sex olika områden. Sparsamma fynd av järnföremål, keramik och slagen flinta tillvaratogs. Inventeringen berörde två områden med röjningrösen, en gårdslämning, en förmodad torplämning och en stensättning. Två områden med röjningrösen, en gårdslämning, en förmodad torplämning och två områden med förhistoriska boplatslämningar föreslås för arkeologisk förundersökning, jämte en del av område A. Stensättningen går direkt till arkeologisk undersökning.