2016

Rapport 2016:25. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2015. Skåne, Svedala kommun, Börringe och Svedala socknar. Stenålder och historisk tid kring Börringekloster.

Annika Knarrström med bidrag av Bengt Söderberg, Mathilda Kjällquist, Per Lagerås & Bo Knarrström

Trafikverket planerar att bygga om E65 mellan Svedala och Börringe. En arkeologisk utredning steg 1 och 2 har därför utförts inom ett cirka 3,1 kvadratkilometer stort område. Detta ligger inom gränserna för såväl riksintresse för kulturmiljövården samt ett regionalt kulturmiljöintresse, vilka motiverats utifrån en enastående tät frekvens av borgar, Börringeklosters historiska utveckling, godslandskapet och ett relativt väl bevarat kulturlandskap med många bevarade gränser och vägar. Den aktuella utredningen har via befintliga arkiv- och källmaterial fördjupat den arkeologiska och historiska bilden av trakten. Delar av området har inventerats i fält, avseende dels kända fornlämningar, dels potentialen för under mark dolda lämningar. Slutligen skulle en mindre sökschaktning utföras för att mer korrekt avgränsa en tidigare registrerad fornlämning, den historiska byn Norra Börringe.

De redan registrerade forn- och kulturlämningarna var relativt få (12 stycken) och signalerade mänsklig närvaro under främst yngre stenålder och äldre historisk tid. Arkiv- och källmaterial bidrog till lokaliseringen av en del nya objekt, främst historiska, och vid fältinventeringarna lokaliserades ytterligare platser. Totalt 21 forn- och kulturlämningar har identifierats, jämte 21 så kallade utredningsobjekt (lägen med potential för under mark dolda lämningar). Sökschaktningen visade att Norra Börringe bytomt gått längre norrut än vad som tidigare varit registrerat. Det är alltjämt stenåldern och historisk tid som framträder tydligast, men nu har även yngre historisk tid uppmärksammats. Det finns också indikationer på att lämningar från järnålder kan komma ifråga.