2017

Rapport 2017:75. Arkeologisk förundersökning, Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Träslöv socken, Träslöv, Boplats 1–5, 7–16. Författare: Johannes Nieminen

Under september och oktober 2016 genomfördes arkeologiska förundersökningar av 15 lokaler, där det tidigare påträffats förhistoriska boplatslämningar. Förundersökningarna gjordes inför utbyggnad av en järnvägstunnel och dubbelspårig järnväg mellan Varberg och Hamra i Varbergs kommun. Förundersökningarna resulterade i att två områden pekades ut för vidare arkeologiska undersökningar inför en eventuell exploatering. Det ena området utgörs av en kokgropslokal med 14C-daterade anläggningar från yngre bronsålder och förromersk järnålder.

Det andra området består dels av en yta med fynd och 14C-daterade anläggningar från senmesolitikum, dels av en gårdsmiljö med 14C-daterade anläggningar från bronsålder. De övriga lokalerna anses som undersökta och borttagna efter förundersökningarna. Merparten av dessa tolkas som småskaliga aktivitetsytor från bronsålder och äldre järnålder.