En bronsåldersgård med rester av långhus, avfallsgropar och eldstäder hittades vid Ribby Ängar 2016. 3 500 år gamla spår efter människorna fanns kvar under marken.

Arkeologernas utgrävning vid Ribby Ängar i Västerhaninge gjordes eftersom nya bostäder skulle byggas i området.

Vid undersökningen hittade arkeologerna spår efter en gård som funnits där åtminstone sedan bronsåldern. Gården har varit aktiv ända in i järnåldern vilket också stämmer med dateringen av andra kända fornlämningar i närområdet. Fyndmaterialet bestod av keramik (bland annat delar av skopa och en kopp), djurben, flintavslag, slipstenar och löpare. Vissa fynd dateras till järnålder, vikingatid och medeltid, bland annat hittade man delar av spännbucklor, en bjällra och broddar av järn men även ”finare” föremål som ett arabiskt silvermynt och ett förgyllt beslag från vendeltid.

Här är den underliggande stenen där man malde mjöl med en rund sten, så kallad löpare för flera tusen år sedan.

Gården är ett typexempel på en bronsåldersgård.  Det rör sig troligen inte om någon form av storgård, utan en plats med hus där ”vanligt folk” har bott under lång tid. Vi hittade resterna efter två så kallade långhus från bronsåldern och tio som kan vara resta under järnålder. Det finns också lämningar av flera mindre byggnader, som kan ha varit förvaringshus, liksom kokgropar, eldstäder för matlagning och avfallsgropar för sopor, samt en anläggning för att framställa tjära.

Då inga gravar har påträffats är det tydligt att människorna i Ribby begravt sina döda på någon annan plats.

Efter att utgrävningen är avslutad byggs det nya bostäder på platsen, så människor kommer fortsätta att bo och leva i Ribby även i  framtiden.

Läs mer om resultaten i rapporten

Pinnarna indikerar var stolphålen finns, här stod stolparna som höll upp tak och väggar till långhusen.