Resterna av tre historiska gårdar och en större järnåldersboplats finns idag begravda under gräset i byn Öllsjö, sydväst om Kristianstad i Skåne. Under hösten 2020 ska området undersökas och kanske finner vi även spår efter en storgård som låg här för cirka 1000-1500 år sedan.

Öllsjö gårdar. Karta från 1803.
Öllsjö gårdar. Karta från 1803.

Området vi ska undersöka ligger sydväst om Kristianstad i byn Öllsjö, där tre av byns äldre gårdar har legat, gårdarna 4, 5 och 6. Idag är marken täckt av gräs men under matjorden finns rester efter gårdarna kvar, det vet vi från en tidigare förundersökning. Vi ska nu ta reda på hur långt tillbaka i tiden gårdarna kan följas. Anlades de samtidigt? När grundades byn? Inom området, under gårdslämningarna, finns en stor järnåldersboplats, troligen med lämningar efter en större gård, en så kallad storgård, där en lokal social elit residerat. Eventuellt kan den hypotetiska storgården ha gett upphov till den historiska byn Öllsjö.

Trakten kring Öllsjö är rik på fornlämningar och kan räknas som en centralbygd under yngre järnåldern (cirka 500-1050 e Kr) och tidig medeltid. Söder om Öllsjö låg under yngre järnåldern centralplatsen Vä som sedermera blev staden Vä på kungligt initiativ. Närheten till handelsplatsen Transval och den tidigmedeltida staden Åhus åt sydost, ska också uppmärksammas. Medeltida källor visar att ett världsligt frälse med koppling till närliggande Lillö borg haft stora jordinnehav i byn. Närheten till dessa nämnda orter får anses ha varit av stor betydelse för människorna på den yngre järnålderboplatsen, såväl som i den historiska byn Öllsjö.

Vi startar undersökningen den 21 september 2020 och håller på till den 30 oktober. Inga offentliga visningar kommer att hållas på grund av situationen med Covid-19, men möjligheter finns att följa undersökningen via vår hemsida, blogg och på Facebook och Instagram.

Under senhösten 2022 kommer vi att visa våra resultat och berätta om undersökningen på en utställning på biblioteket i Vä.