I Säleby, en knapp kilometer från Munkedals samhälle har människor levt och verkat alltsedan stenålder. Här planeras nu en ny betongelementsfabrik, men innan bygget kan påbörjas ska fyra fornlämningar undersökas.

Fornlämningarna förundersöktes hösten 2018. Bilden visar Foss 599 på en klippavsats, strax nedanför ligger Foss 432:1. Foto: Jessica Andersson.

Den arkeologiska grävningen kommer att pågå under hösten 2019 och syftar till att belysa hur man bodde och utnyttjade landskapet i norra Bohuslän under stenålder och äldre järnålder.

Landskapet i Säleby är kuperat med branta berg och flacka dalgångar. Fornlämningen Foss 599 ligger på en klippavsats ovanför en bäckravin och innehåller lämningar från två tidsperioder dels ett kokgropskomplex från järnåldern, dels bearbetad flinta som kan dateras till slutet av stenåldern och början av bronsåldern cirka 2 000–1 800 f Kr. En bit nedanför berget, i anslutning till åkermarken, ligger även fornlämningarna Foss 432:1 och Foss 602 med lämningar från den äldre järnåldern runt 500 f Kr. Den sista lokalen, Foss 600, ligger på en bergsplatå cirka 200 meter norr om de övriga fornlämningarna och har utifrån förundersökningens resultat daterats till senmesolitikum (slutet av jägarstenålder, 5 500–4 000 f Kr).

Gemensamt för fornlämningarna är att de tolkas som småskaliga aktivitetsytor, människor har varit här och gjort något, men troligen haft sin boplatser på en helt annan plats. Inom sådana här områden är det vanligt att vi hittar ett fåtal eldstäder, kok- eller förrådsgropar och spår av nedgrävda stolpar som ingått i olika konstruktioner och byggnader så det kan ha varit platser där man ägnade sig åt boskapsskötsel, odling eller jakt.

Läs mer i rapporterna Ibland är det guld som glimmar och Flickan med guldberlocken