Nu börjar vi förundersökningarna inför byggandet av ett nytt fängelse i Dalköpinge utanför Trelleborg. Vi kommer att undersöka delar inom en drygt 200 000 kvadratmeter stor yta med fornlämningar.

Platsen för undersökningen
Platsen för undersökningen ligger i Trelleborgs östra utkanter. Utsnitt ur GSD-Terrängkarta och GSD-Översiktskarta. Karta: Lantmäteriet (CCo)

Vi är säkra på att vi kommer att göra många spännande fynd.  Vid den arkeologiska utredningen hösten 2020 hittade vi spår efter förhistoriska boplatser från yngre stenålder, bronsålder och järnålder, bland annat efter tolv stolpbyggda hus. Dessa har vi preliminärt daterat till århundrandena kring Kristi födelse.

I schakten fanns också lämningar som vi tolkade som gravar. Vi tror att det inom området kan finnas gravar från yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Vid utredningen metalldetekterades området. En hel del spännande föremål plockade upp ur jorden, bland annat cirka 2000 år gamla dräktspännen av brons och ett silvermynt, en så kallad denar, präglad för den romerske kejsaren Hadrianus, som regerade mellan år 117 e.Kr. till 138 e.Kr.

Romersk denar hittad i området
Den romerska denaren prydd av kejsar Hadrianus profil. Foto Studio Västsvensk konservering.

Syftet med förundersökningen är att få en bättre uppfattning och kunskap om områdets fornlämningar. Att få veta mer om vad de har för dateringar, omfattning, karaktär, komplexitet och vetenskaplig potential. Vi kommer därför att gräva mer omfattande sökschakt och ta bort matjorden inom vissa specifika ytor men även göra markradarundersökningar och en omfattande metalldetektering. Vi ska också göra stickprovsundersökningar av olika typer av lämningar och ta prover för vetenskapliga analyser.

För att få reda på vad människorna gjort på platsen och när, samt hur det förhistoriska landskapet såg ut, görs olika naturvetenskapliga analyser. Genom kol 14-prover av organiskt material och vedartsanalys av träkol kan vi datera lämningar. Vi kommer att analysera benfynd utifrån en mängd parametrar, främst för att belysa djurhållningen. Vi ska också analysera så kallad makrofossil, primärt för att belysa odlingen på platsen men också nyttjandet av vilda växter. Dessutom tas jordprover för att se om de innehåller, pollen, parasiter, insekter och snäckor.

Undersökningarna pågår i fem veckor. När vi är färdiga hoppas vi kunna veta mer om vilka spår människor från olika tidsepoker lämnat efter sig under markytan på platsen. Resultaten kommer att användas i Trelleborgs kommuns fortsatta detaljplaneringsarbete och som beslutsunderlag för Länsstyrelsens prövning om tillstånd för ingrepp i fornlämning.Stolphål till ett hus

De gula pinnarna markerar stolphål där väggstolpar i ett cirka 2000 år gammalt hus har stått. Foto: Arkeologerna CC BY.

Rapport

Rapport 2022:80 Dalköpinge 2:1 – en fängslande arkeologi