2017

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Fjärås socken, Duvehed 2:14, Fjärås 520, 521 och 317 samt ID Ny boplats. Författare: Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby.

Inför Kungsbacka kommuns detaljplanläggning av del av fastigheten Duvehed 2:14 i Fjärås socken har förundersökning genomförts av fornlämning Fjärås 520, 521, 317 och ”ID Ny boplats”. Fjärås 520 utgörs av en boplatslämning som är daterad till äldre järnålder. Lämningen kan efter förundersökningen närmast karakteriseras som en aktivitetsyta, med ett flertal härdar, kokgropar och gropar, somliga med rikligt med bränd lera i ytan och med fynd av slagg. Till detta aktivitetsområde hör en rännformad huslämning som upptäcktes i samband med den arkeologiska utredningen. Fjärås 520 föreslås bli föremål för en fortsatt och utökad arkeologisk undersökning. Inom Fjärås 521 frilades under ett knappt metertjockt lerlager ett stenigt gruslager med fynd av flintor från äldsta stenålder, en så kallad överlagrad fornlämning. Den överlagrade lämningen är färdigundersökt inom ramen för förundersökningen. Sökschaktsgrävningen inom Fjärås 317 resulterade i spånfragment och avslag men inga anläggningar dokumentarades. ID Ny boplats saknar efter förundersökningen anläggningar eller fynd utöver dem som man fann vid utredningen. Ingen av dessa innehåller lämningar av sådan karaktär att de motiverar fortsatta arkeologiska insatser.