2016

Rapport 2016:113. Arkeologisk utredning. Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Kareby och Ytterby socken, Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1.

Glenn Johansson och Gundela Lindman

Med anledning av detaljplaneläggning inom fastigheterna Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 i Kungälvs kommun utfördes en särskild arkeologisk utredning av området. Resultatet av utredningen blev att tre hittills okända fornlämningar påträffades.

På en avsats i ett brant bergspass framkom två kokgropar och bearbetad flinta. Anläggningarna och fyndens karaktär pekar mot en datering till bronsålder. I en sydostlig slänt mellan berg påträffades en cirka 2×4,5 meter stor stenpackning, anläggningen ges en preliminär datering till bronsålder. Den tredje påträffade fornlämningen utgjordes av två härdar kring vilka en del bearbetad flinta hittades. Härdarna låg på en avlång och utsträckt bergsplatå i skogsmark och fyndens karaktär pekar mot en datering till neolitikum.