2016

Rapport 2016:88. Arkeologisk utredning. Skåne län, Skåne, Lomma kommun, Fjelie socken, fastighet Fjelie 2:13.

Nathalie Hyll

I anslutning till Trafikverkets nya pendlarparkering, intill väg E6 och avfarten in mot Lund, tänker Lomma kommun anlägga ett område för fordonsservice, naturområde samt område för återvinning. Inför planarbetet har därför en arkeologisk utredning utförts. Över hela området framkom under mark fornlämningar som till sin karaktär och övergripande struktur påminner om de boplatslämningar som undersökts i öster om Fjellbo gård. Anhopningar med gropar, kokgropar och härdar antyder att det finns matlagnings- och aktivitetsytor i området liksom stolphål förmodligen indikerar bebyggelse. Sannolikt utgör de nu påträffade lämningarna en fortsättning på den intilliggande boplatsen (Fjelie 50). Den preliminära bedömningen av åldern på boplatsen är att den härrör från bronsålder–äldre järnålder.