2017

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning. Utbyggnad av E18, Björkås–Skutberget, Värmlands län, Värmland, Karlstad kommun, Nor socken, Mon 1:2, Lillerud 2:4, boplatserna Nor 160, 166, 169, 179 och 181, kolningsgroparna Nor 150, 151 och 164 samt liggmilorna Nor 153, 155 och 152
Författare: Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Sensommar och tidig höst 2014 undersöktes sammanlagt tio fornlämningslokaler belägna i Nors socken väster om Karlstad. Undersökningarna föranleddes av utbyggnaden av E18 i ny sträckning mellan Björkås och Skutberget. De undersökta fornlämningsobjekten omfattade dels boplatser/aktivitetsytor med spridda spår efter vistelser under såväl senmesolitikum och neolitikum som bronsålder och järnålder, dels kolbottnar i form av kolningsgropar från yngre järnålder/medeltid och medeltida liggmilor. Lämningarna daterade till bronsålder och järnålder vittnar i första hand om ett utmarksbruk, sannolikt inom ramen för betesdrift, medan reguljära boningshus ännu saknas efter undersökningarna för E18. En stensålderslokal har daterats till tiden runt 5000 före Kristus och tillhör den så kallade Lihultkulturen. Lihultkulturens boplatser återfinns framfö­r allt längs västkusten men efter undersökningen av Nor 160 kan vi tydligare befästa att även områden norr om Vänern var en del av Lihultkulturens utbredningsområde.

Undersökningen resulterade i ett högst oväntat fynd i form av en mynningsskärva tillhörande ett klotformigt stridsyxekärl och två spånskrapor, den ena komplett och den andra defekt. Klotformiga kärl associeras i regel med stridsyxekulturens enkelbegravningar. I detta fall låg skärvan och spånskraporna i omrörda kontexter. Huruvida det rör sig om en stridsyxegrav har inte kunnat fastställas men fyndkombinationen tyder på att så kan vara fallet. Mynningsskärvan representerar i alla händelser den första funna stridsyxekeramiken i Värmland.