2024

Rapport 2024:73
Arkeologisk utredning steg 2, 2023
Skåne län, Skåne, Trelleborgs kommun, Västra Tommarps och Trelleborgs socknar, L1988:4796, L2024:777–781 m.fl .
Nathalie Hyll

Trelleborgs kommun planerar att bygga en ny sträckning för Västra Ringvägen i Trelleborg. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk utredning steg 2 inom berörd sträcka. Inom den cirka 4,5 kilometer långa sträckan undersöktes nio områden, preliminärt bedömda som potentiella boplats- och/eller grav- och boplatslägen.

Efter slutförd sökschaktning bedömdes antikvariska intressen kvarstå inom delar av fyra utredningsobjekt. Dessa utgörs av boplatsrelaterade lämningar tillika en stenansamling som kan utgöra en möjlig grav. Samtliga har en förhistorisk och medeltida datering, med historiska inslag i form av gränsdiken. Fynd från metalldetekteringen av matjorden visar på daterande inslag från yngre järnålder/medeltid fram i 1600-tal.