2016

Rapport 2016:3. Arkeologisk förundersökning och undersökning. Södermanland län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Torshälla socken,
Egelsta 2:4 och Råbyhed 8:1, Torshälla 164 och Torshälla 165
Författare: Torbjörn Holback

Under våren 2014 utfördes en arkeologisk förundersökning och undersökning av två boplatslägen inför anläggandet av en ny bergtäkt vid Egelsta, Torshälla socken i Sörmland. De båda fornlämningarna, Torshälla 164 och Torshälla 165, utgjordes i huvudsak av områden med kokgropar från äldre järnålder, men i samband med undersökningarna framkom även en tjärdal samt en mesolitisk slagplats för bearbetning av kvarts. Undersökningarna visade att området har nyttjats ända sedan yngre mesolitikum och in i nutid.