Under september och oktober 2018 undersökte arkeologer en förhistorisk boplats i Skälbys norra delar i Västerås. Det är ett område som inte grävts i någon större utsträckning tidigare och hoppet var att hittalämningar av gårdar från järnålder, strax före vår tideräknings början.

Anledningen till den arkeologiska undersökningen är att Västerås kommun har antagit en detaljplan för ett bostadsområde i norra Skälby. Detta ger oss möjlighet att skapa en bredare förståelse för de som först bodde på platsen för mer än 2 000 år sedan.

En tidigare förundersökning av platsen har indikerat att det rör sig om en boplats från främst förromersk järnålder, perioden alldeles innan vår tideräknings start ungefär 500–0 f.Kr. Detta är en expansiv period då flera gårdar fanns vid Skälby, organiserade i byar med uppdelning mellan centralt belägna och mer perifert belägna gårdar. De senare har sannolikt varit mer ”torpliknade” underställda gårdar, som låg utanför Skälbys centrala delar. Gårdsbebyggelsen som skall undersökas kan vara en av dessa underställda gårdar, där befolkningen kanske hade en annan typ av näringsekonomi och binäringar än de större mer centralt placerade gårdarna. Just näringsekonomin vid gårdarna är en viktig fråga som vi hoppas att undersökningen kan ge många och detaljerade svar på.

Läs mer i rapporten Gårdslämningar i nordvästra Skälby