Med början i september 2020 undersöker vi sju fornlämningar längs med väg 56, sträckorna Katrineholm–Bie i söder och Bie–Alberga i norr. Fyra av fornlämningarna återfinns kring Långkärr i norr medan de tre övriga fördelar sig mellan Floda-Nästorp och Bie i söder. Samtliga dessa lokaler dateras till mesolitikum (cirka 8 500–4 000 f Kr).

Mesolitiska kvartsföremål från Långkärr. Foto: Arkeologerna CC-BY

Undersökningsområdena ligger på moränterrasser utmed den västra kanten av Köpingsåsen, på höjder mellan 58 och 65 meter över havet. Dessa kan ses som delar av ett omfattande boplatsområde längs Köpingsåsen. Vid tidigare undersökningar längs denna sträcka av väg 56 har man påträffat ett flertal stenåldersboplatser.

Vid förundersökningarna hittades anläggningar i form av härdar och kulturlager. I anslutning till dessa framkom även spridd skärvsten. Fyndmaterialet består främst av slagen kvarts som representerar allt från avfall från stenbearbetningen till färdiga redskap.

Kvartsen och anläggningarna på de olika lokalerna ger bra förutsättningar för att tolka boplatsorganisation och de olika ingående aktivitetsytorna.

Frågor av intresse är:

  • Vilka olika typer av aktiviteter kan noteras utifrån fyndmaterial och analyser, och hur relaterar de till varandra.
  • Kan olika faser urskiljas i stratigrafin eller i fyndsammansättningen.
  • Är platserna utnyttjade vid en mängd kortare besök eller har man varit bosatt här under längre perioder (finns spår från olika större konstruktioner, kan man se en organiserad avfallshantering).

Vår målsättning är även att tolka de undersökta lokalernas plats i det mesolitiska boplatsmönstret kring Köpingsåsen. Strandlinjekartor över området kommer tas fram där de kända mesolitiska boplatserna läggs in från FMIS för att analysera användandet av skärgården längs Köpingsåsen under mesolitikum. Denna typ av studie har stor potential då antalet kända mesolitiska platser ökat explosionsartat i och med flera större linjeprojekt.

Karta över den norra etappen. Områden där undersökningarna kommer att utföras är inringade.