Gravar från bronsålder-järnålder och en flera tusen år äldre stenåldersboplats. Ett större område i Ytterby i Kungälv undersöks under hösten 2018 och förhoppningen är att hitta fler spår från de människor som levt här. 

Det är två fornlämningar i området Nordtag som ska grävas ut eftersom Kungälvs kommun planerar ett stort bostadsområde med lägenheter, villor, park och förskola. Båda platserna ser ut att ha varit i bruk under flera olika tidsepoker. På den ena finns en gravmiljö  som dateras främst till bronsålder och äldre järnålder (cirka 1000 f Kr-375 e Kr) men i området finns även äldre spår från mellanstenåldern (cirka 9000–4000 f Kr) som också kommer att undersökas. Under förundersökningen hittades flinta och ett flertal anläggningar som eventuellt skulle kunna vara delar av olika hyddkonstruktioner.

Det andra området är en komplex rituell miljö i en slänt ner mot ett kärr med flera gravar. De är främst daterade till mellersta bronsålder och järnålder. Förutom gravar finns härdar, gropar, stolphål, rännor, kulturlager och olika stenkonstruktioner.

I samband med den arkeologiska undersökningen hoppas vi kunna berätta mer om platsens historia. När den nyttjades och till vad. Varför platsen en gång valdes ut och om det är ett område som man har valt att återvända till. Vi hoppas även kunna se hur denna plats förhåller sig till liknande platser i närområdet såväl som inom ett större område. Andra frågor att söka svar på är vilken roll som Nordre älv hade i det dåtida samhället.

Undersökningen av den mesolitiska stenåldersboplatsen fokuserar på vad man gjort där, hur man har rört sig i området och vilka resurser man utnyttjat. Även här är Nordre älv viktig i förståelsen av samhället. I samband med undersökningen är minst en visning planerad för allmänheten och specifikt inbjudna.

Vi planerar även för en skolverksamhet i samverkan med elever och lärare från den intilliggande Sparråsskolan.

Läs mer i rapporten Gravfält och en boplats i Ytterby