2024

Rapport 2024:45
Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Kropp socken, fastighet Björka 17:1 och Hyllstorp 3:9, fornlämning L1989:8296, L1989:8469 och L2024:445–449 m.fl .
Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Under hösten 2023 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning och en arkeologisk förundersökning med sökschaktningar i avgränsande syfte inom Björka by och närliggande områden som utbreder sig nordost om Helsingborg. Området ligger inom fastigheterna Björka 17:1 och Hyllstorp 3:9 och ska på sikt bli ett nytt verksamhetsområde för företag söder om Väla centrum. Närområdet är rikt på fornlämningar och bland annat ligger Björka bys äldre gårdslägen inom ytan.

Totalt togs 147 sökschakt upp med en sammanlagd yta på 9 336 kvadratmeter. Schakten motsvarade cirka 2 % av den aktuella ytan. Lämningarna bestod av 98 lager, 17 härdar, 1 brunn, 1 ugn, 153 gropar (varav 2 källare och eventuellt flera brunnar), 130 stenkonstruktioner, 4 rännor, 158 stolphål, 1 stenlyft och 109 diken.

Efter bedömning av resultatet valdes tio områden ut på totalt 79 687 kvadratmeter. Dessa områden med äldre lämningar har stort potential att kunna öka kunskapen om Björka by och landskapets för-historia, om bevarande inte är möjligt.