2023

Rapport 2023:102
Arkeologisk förundersökning
Skåne län, Klippans kommun, Klippans socken, fastighet Bjärsgård 3:29, fornlämning L1987:1120, L2020:10472, L2022:4135, L2022:4136 m.fl .
Alf Ericsson och Maria Petersson

År 2022 utfördes en förundersökning inom ett röjningsröseområde vid Bjärsgård utanför Klippan i nordvästra Skåne. Röjningsröseområdet är 40 hektar stort och det aktuella undersökningsområdet omfattade fem hektar.

Från yngre bronsålder finns tecken på intensifierad betesdrift, möjligen med spår av visten kopplade till dessa aktiviteter. Från förromersk järnålder finns såväl odlingsspår som boplatser. Den ena boplatsen är ytmässigt omfattande och verkar innehålla spår av flera gårdar, vilka kan ha avlöst varandra på platsen. Intressant är också de spår av ljungbrand som kan kopplas till tidigmodern tid, när området var en fälad.
Regelbundet återkommande svedjning av ljungheden, med syfte att förbättra bete, var en del av hävden.