2016

Rapport 2016:38. Boplatslämningar från bronsålder och järnålder samt Fjelie bytomt med gårdslämningar. Rapport 2016:38. Arkeologisk utredning steg 2 och arkeologisk förundersökning 1 och 2, 2015. Skåne, Lomma och Lunds kommun, Fjelie och Norra Nöbbelövs socken, Fjelie 2:3, 15:1, 16:3, Nöbbelöv 9:2, 19:3 m fl., fornlämning Fjelie 13:1, 31:1, 45:1 och Norra Nöbbelöv 6:1.

Anne Carlie och Sofia Lindberg

Under sommaren och hösten 2015 utfördes fyra arkeologiska uppdrag eftersom Trafikverket planerar bygga om trafikplats Flädie på väg E6 och väg E6.02 (f.d. väg 16) sträckan Flädie–Lund. De arkeologiska uppdragen utgjordes av en arkeologisk utredning steg 2 och tre arkeologiska förundersökningar.  Vid utredningen/översiktliga förundersökningen konstaterades under mark dolda fornlämningar i större omfattning på nästan samtliga områden. Det fanns välbevarade boplatslämningar från äldre och yngre bronsålder men även järnålder. Flera lämningar från medeltiden och historisk tid har också påträffats. Flera av ytorna föreslås bli föremål för arkeologiska undersökningar.