I Skälby i sydvästra Västerås sker just nu en större arkeologisk undersökning som kommer att fortgå fram till senhösten 2021. Nära platsen har det genom årens lopp skett flera stora arkeologiska undersökningar av främst förhistoriska boplatsytor. Denna gång är det ett yngre järnåldersgravfält bestående av ett tjugotal gravar som står i blickfånget.

En arkeolog mäter in områdets största stensättning (grav). I bakgrunden fortgår schaktningsarbetet.
En arkeolog mäter in områdets största stensättning (grav). I bakgrunden fortgår schaktningsarbetet. Foto: Arkeologerna CC-BY

Västerås Stad genomför en detaljplaneläggning av området med syfte att ge förutsättningar för nyetablering av verksamheter och bygga nya bostäder. Nu hoppas arkeologerna att de nya undersökningarna ska fylla upp en del kunskapsluckor. Arbetet sker i flera etapper eftersom fornlämningarna är spridda över ett större område.

Marken var tidigare mycket sank, men genom idogt arbete och delvis tack vare landhöjningen förvandlades det under järnåldern till betes- och slåtterängar. Bebyggelsen var utspridd och boskapsskötsel var en viktig komponent. De intensiva hushållsnära odlingarna har krävt riklig gödsling och bevattning, som dock kan ha gynnat förekomsten och spridningen av inälvsparasiter. En av våra frågeställningar berör eventuell förekomst av inälvsparasiter i gropar/brunnar och om det påverkat det allmänna hälsotillståndet för både djur och människor. Brunnarna har ofta genomgått växlande användningsfaser som avfallsgropar och platser för rituella nedläggelser, då de tjänat ut som vattentäkter.

I södra delen av undersökningsområdet ligger gravfältet. Det var före undersökning helt igenvuxet med både sly och gräs, men efter en initial avbaning (borttagande av matjord) kan det återigen beskådas. På 1970-talet undersöktes en av gravarna och man fann brända människoben men även delar av en benkam. Vi har stora förhoppningar om att göra ytterligare fynd när vi väl påbörjar undersökningarna av resterande gravar.

En av brunnarna i samband med en tidigare undersökning i området. Foto: Arkeologerna CC-BY
En av brunnarna i samband med en tidigare undersökning i området. Foto: Arkeologerna CC-BY