Under 2012-2013 grävdes ett större område i Bälinge i Uppland. Här har människor levt och verkat i omgångar sedan yngre stenåldern. Flera hus och gårdar från järnåldern hittades.

Undersökningen har gett en rik och varierad bild av förhistorien både lokalt och i den omgivande bygden.

Undersökningen gjordes eftersom kommunen planerade att bygga ett villaområde på platsen. Under stenåldern utgjordes området av en mindre ö där man cirka 2 100 f Kr reser ett mindre hus på pålar i vattenbrynet och begraver lårben från en man invid en större rest stolpe. Under övergången mot yngre bronsålder och några hundra år framåt i tiden, cirka 1 200–850 f Kr ägnar man sig åt olika verksamheter såsom matlagning, benhantverk och vatteninsamling i brunnar. Flera av sysslorna har förmodligen utförts i utkanterna till en eller flera gårdar som legat i närområdet.

Under förromersk järnålder med start kring 300 f Kr anläggs den första gården och en familj tar platsen i anspråk. Först under romersk järnålder kring 200 e Kr får familjen mer närliggande grannar i form av en mindre gård som anläggs ungefär hundra meter åt norr. Med tiden växer den norra gården i storlek och kring 350 e Kr reser man här en av flera på varandra följande hallbyggnader som bland annat varit till för fest och representation. I hallen påträffades både speciella föremål och djur som offrats i husets stolphål för att skydda och berika människorna på gården samt rester efter de måltider som intagits. I hallen fanns även föremål som avspeglar att den använts i familjens vardag. Kring 600 e Kr överges båda gårdarna och familjerna flyttar bort från platsen, troligen till ett gemensamt läge längre söderut i Rörby.

Bland alla fynd fanns cirka 1,3 kilo keramik, 2,1 kilo ben, 1,4 kilo bränd lera, en benkam och nära 200 metallföremål.

Läs mer i rapporten