Kokgropar från bronsålder och två järnåldershus. Det hittades under förundersökningen av en liten förhistorisk boplats i Skåne i fjol. I september 2020 undersöktes området på nytt.

Området som ska undersökas är cirka 6 500 kvadratmeter stort. Foto: Arkeologerna CC-BY

I september 2020 genomförde Arkeologerna, Lund, en arkeologisk undersökning av en förhistorisk boplats i Hököpinge, söder om Malmö, i Skåne. Undersökningen motiverades av att Vellinge kommun ska bygga en ny skola på platsen. Undersökningsområdet är cirka 6 500 kvadratmeter stort och är beläget på en svagt markerad höjd, fem kilometer från kusten i väster och några hundra meter söder om Pilebäcken. I närheten har tidigare hittats både gravar och boplatser från olika förhistoriska perioder.

Vid förundersökningen 2019 undersökte vi bland annat kokgropar från yngre bronsålder och lämningar av två järnåldershus. Vi hoppas att den nya undersökningen ska ge kunskap om bebyggelsens inbördes organisation, närmare datering och förändringar över tid, samt dess förhållande till andra fornlämningar i trakten. Vedarts- och makrofossilanalys förväntas ge svar på frågor om vilka grödor man odlat och vilken karaktär omgivningarna haft.

Läs mer i rapporten Boplatslämningar från brons- och järnålder vid Hököpinge

En härdgrop där man kanske lagade mat, i genomsnitt. Foto: Arkeologerna CC-BY